Cung cấp các thiết bị quang phổ, kính hiển vi điện tử... Phân tích thành phần kim loại, kiểm tra RoHS, đo độn dày lớp phủ..